Logo
გაძლიერებული ძებნა
«    მარტი 2016    »
ორსაოთხუპაშაკვ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Advertisement on this site
Datalife Engine
კატეგორიები
პოპულარული
გამოკითხვა
მოგწონთ თუ არა ?ნტერნეტშეერთება?

კ? love
არა bullyრეკლამა
Advertise on this site
მთვლელი
შპს "სვ?რ?ნეტ?" ჩაერთო სახელმწ?ფო პროგრამაშ? მაღალს?ჩქარ?ან? ?ნტერნეტ? ყველა სოფელს. კომპან?ამ 3 თვ?ს წ?ნ მ?მართა შესაბამ?ს უწყებას ,კერძოდ მუნ?ც?პალ?ტეტ?ს გამგებელს ბატონ ტარ?ელ თუთარაშვ?ლს,რომელმაც მუნ?ც?პალ?ტეტ?ს შესაბამ?ს? სამსახურ?ს საშუალებ?თ შეგვ?თანხმა ოპტ?კურ?-ბოჭკოვან? კაბელ?ს გაყვან?ს პროექტ?.
ვ?ნა?დან მეორე სვ?რ?სა და სადგურ სვ?რ?ს დამაკავშ?რებელ გზაზე სამუშაოებს აწარმოებდა სოკარ? ,ხოლო გზ?ს სარეაბ?ლ?ტაც?ო სამუშაოებს შპს "?ნდ?კო" ჩვენ შევათანხმეთ სამუშაოებ?ს შესრულებ?ს ვადებ? და წესებ? ამ ორგან?ზაც?ებთან.
მ?უხედავად მრავალგზ?ს მოლაპარაკებ?ს და შეთანხმებ?სა შპს "?ნდ?კომ" გამოთქვა გარკვეულ? პრეტენზ?ებ? შპს "სვ?რ?ნეტ?ს" მ?მართ ,მაგრამ ზესტაფონ?ს გამგეობ?ს წარმომადგენლობ?ს დროულ? ჩარევ?ს შედეგათ უთანხმოებებ? ამო?წურა და ჩვენ გავაგრძელეთ მუშაობა ჩვეულ რეჟ?მშ?. ამჟამად ოპტ?კურ-ბოჭკოვან? კაბელ? გაყვან?ლ?ა გამგეობა -თუთარაშვ?ლებ?ს უბნ?ს 3,6 კმ და ახალ? ტაძარ?-ჯ?კვათურ?ს 1 კმ ?ან? მონაკვეთ?.
დრესდღეობ?თ ოპტ?კურ? კაბელებ?ს ?ნფრასტრუქტურა არ არსებობს თბ?ლ?ს?ს ნახევარზე მეტ ტერ?ტორ?აზე ,აგრეთვე საქართველოს სხვა დასახლებულ? პუნქტებ?ს უმეტესობაშ?. მაშ?ნ როცა სახელმწ?ფო თვ?თონ ხარჯავს 150 მ?ლ?ონს ,რომ დასახლებულ პუნქტებამდე მ??ყვანოს ოპტ?კურ? ?ნტერნეტ? ,შპს "სვ?რ?ნეტმა" გარ?სკა და საბანკო სესხ?ს საშუალებ?თ თავ?ს? ხარჯებ?თ გადაწყვ?ტა ჩაერთოს ამ პროექტშ?.
სვ?რ?ს მოსახლეობ?ს უმეტესობა დადებ?თად აფასებს სოფელშ? ოპტ?კურ? ?ნტერნეტ?ს გაყვანას და მ?ესალმება მას ,თუმცა რაოდენ სამწუხარო არ უნდა ?ყოს, არ?ან პ?როვნებებ? რომლებ?ც საკუთარ ?ნტერესებს უფრო მაღლა აყენებენ და ხელს უშლ?ან პროექტ?ს განხორც?ელებას. ვ?ნა?დან "ენერგოპროჯორჯ?ა" ჯერჯერობ?თ არ ?ძლევა ბოძებზე კაბელებ?ს გაყვან?ს უფლებას ,ჩვენ ?ძულებულ? ვართ კაბელ? გავ?ყვანოთ მ?წაშ?. ეს გარკვეულ დ?სკომფორტს ?წვევს.თუმცა ქალაქებ?ს აბსოლუტურ უმრავლესობაშ? კომუნ?კაც?ებ? სწორედ მ?წაშ? გად?ს. შპს "სვ?რ?ნეტ?" არ თხრ?ს გზ?ს სავალ? ნაწ?ლ?ს ?მ 6 მეტრ?ან მონაკვეთს სადაც უნდა და?გოს ბეტონ? (გარდა რამოდენ?მე მეტრ?ან მონაკვეთებ?სა სადაც გზა არ ჯდება პარამეტრებშ?) და
ასრულებს ყველა ?მ მ?თ?თებებს რაც გაცემულ?ა მუნ?ც?პალ?ტეტ?ს სამსახურებ?ს და შპს"?ნდ?კოს" მ?ერ და პასუხს აგებს შესრულებულ სამუშაოებზე.
შპს "სვ?რ?ნეტ?" 3 წლ?ს განმავლობაშ? სრულად დაფარავს სვ?რ?ს აბსოლუტურ უმრავლესობას ოპტ?კურ? ქსელ?თ საქართველოს მთავრობასთან და ზესტაფონ?ს მუნ?ც?პალ?ტეტთან შეთანხმებ?თ.
შპს "სვ?რ?ნეტ?" აცხადებს თუ ?ქნება კვლავ ხელ?სშეშლა გარკვეულ? არაკომპეტენტურ? პ?რებ?ს მ?ერ ,შპს "სვ?რ?ნეტ?" მ?მართავს ძალოვან უწყებებს რათა აღმო?ფხვრას პროექტ?ს განხორც?ელებ?ს ხელ?სშემშლელ? ფაქტორებ?.
"სვ?რ?ნეტ?" ?მედს ?ტოვებს რომ საქმე აქამდე არ მ?ვა და კვლავ თანამშრომლობ?ს ფორმატშ? შეეცდება საერთო საქმ?ს გაკეთებას


შპს "სვ?რ?ნეტ?ს" დამფუძნებლებ?: ბეს?კ? წაქაძე,გერონტ? გაჩეჩ?ლაძე, ჯემალ? კ?რთაძე


შპს "სვ?რ?ნეტ?ს" საგანგებო განცხადებაშპს "სვ?რ?ნეტ?ს" საგანგებო განცხადებაშპს "სვ?რ?ნეტ?ს" საგანგებო განცხადება
 
Read More


საიტები
თბილისის დრო
დიზაინი რედაქტირებულია ბესიკი წაქაძის მიერ