Logo
გაძლიერებული ძებნა
«    მაისი 2011    »
ორსაოთხუპაშაკვ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Advertisement on this site
Datalife Engine
კატეგორიები
პოპულარული
გამოკითხვა
მოგწონთ თუ არა ?ნტერნეტშეერთება?

კ? love
არა bully



რეკლამა
Advertise on this site
მთვლელი
ეს სტატ?ა არ?ს ?ნფორმაც?ულ? სახ?ს,დაწვრ?ლებ?თ? პ?რობებ?ს შესახებ გაეცან?თ ხელშეკრულებ?ს ფორმას

"სვ?რ?ნეტ?" არ?ს wi-fi ლოკალურ? ?ნტერნეტ ქსელ?.ჩვენ ვანაწ?ლებთ ?ნტერნეტ რესურსებს,?ს გავაკეთეთ ?მ?ტომ რომ ჩვენთან არაა ხელმ?საწვდომ? ?ნტერნეტ რესურს? და კომპან?ამ საკუთარ? ხარჯებ?თ გადაწყვ?ტა შექმნას ქსელ? რომლებ?ც დააკმაყოფ?ლებს მოსახლეობ?ს მოთხოვნ?ლობებს ?მ ადგ?ლებშ? სადაც ?ნტერნეტ რესურსებთან წვდომა დღესდღეობ?თ შეუძლებელ?ა.

თუკ? გადაწყვ?ტავთ ამ ქსელშ? საკუთარ? კომპ?უტერ?ს ჩართვას, საჭ?როა ასევე ფ?ნანსურ? უზრუნველყოფა.კომპან?ა დაგეხმარებათ ქსელშ? ჩართვ?ს მოწყობაშ? და გა?ზ?არებს ?მ რ?სკებს და ხარჯებს რაც თქვენ გექნებათ.კერძოდ:

1.ჩვენ შეგვ?ძლ?ა გათხოვოთ მ?მღებ? ანტენა 5 დღ?ს განმავლობაშ? თანხ?ს წ?ნასწარ? გადახდ?თ ბანკშ? და თუ ?ნტერნეტშეერთება მოგეწონებათ შეგ?ძლ?ათ და?ტოვოთ ?ს, თუ არა მაშ?ნ ჩვენ დაგ?ბრუნებთ შესაბამ?ს თანხას უკან მ?ღება-ჩაბარებ?ს აქტ?ს გაფორმებ?თ.
2.თუკ? მომდევნო თვეებ?ს განმავლობაშ? თქვენ გადაწყვ?ტავთ რომ არ გაკმაყოფ?ლებთ ეს ქსელ?,ჩვენ მზად ვართ შევ?სყ?დოთ ეს ანტენა თქვენგან ყოველ გადაც?ლებულ 1თვეზე 10$?ს ფასდაკლებ?თ, დაწყებულ? ?მ დღ?დან თუ როდ?ს ჩაერთვებ?თ ამ ქსელშ?.(გაყ?დვ?ს სურვ?ლ?დან 1თვ?ს განმავლობაშ?)ანტენას არ უნდა ქონდეს რა?მე დაზ?ანება!

3.ქსელშ? ?ნტერნეტ რესურს?ს მოხმარებ?ს ღ?რებულება ?ქნება არჩეულ? პაკეტ?ს მ?ხედვ?თ.

4.პ?რობ?თათ ჩვენ მ?წოდებას დავყოფთ პაკეტებათ.პ?რველ ეტაპზე ს?ჩქარე ?ქნება 4მეგაბ?ტ წამამდე საქართველოს ლოკალურ ქსელშ? და 1 მეგაბ?ტ წამშ? გლობალურ ქსელშ? .
5.?ნტერნეტ? ?ქნება ულ?მ?ტო

ჩვენ პასუხ?სმგებელ? ვერ გავხდებ?თ ფორსმაჟორულ ს?ტუაც?ებზე(ბუნებრ?ვ? მოვლენებ?სგან გამოწვეულ? ტექნ?კურ? დაზ?ანება,მომწოდებელ? ?ნტერნეტ პროვა?დერ?ს ავარ?ებ? და ა.შ).ჩვენ პასუხ?სმგებელ? ვერ გავხდებ?თ ფას?ს ცვლ?ლებაზე ,რადგან ეს დამოკ?დებულ?ა პროვა?დერზე.საერთოდ არცერთ? პროვა?დერ? არ გვაძლევს ამ?ს გარანტ?ას.თუმცა თანამედროვე მსოფლ?ოს განვ?თარებ?ს ტემპ?ს მ?ხედვ?თ სავარაუდოთ ?ნტერნეტ?ს ფას? უნდა შემც?რდეს.

კომპან?ას და კლ?ენტ?ს შორ?ს უთანხმოებ?ს შემთხვევაშ?, კლ?ენტ? ვალდებულ?ა წერ?ლობ?თ მ?მართოს კომპან?ას ?ნტერნეტგვერდზე განთავსებულ საკონტაქტო მე?ლზე.რ?ს შემდეგაც კომპან??ს წარმომადგენელ? გაგესუბრებათ და შეთანხმებ?ს მ?უღწევლობ?ს შემთხვევაშ? დავა გაგრძელდეს კომპან??ს მ?ერ არჩეულ საარბ?ტრაჟო სასამართლოშ?,რომლ?ს გამოტან?ლ გადაწყვეტ?ლებას ექნება საბოლოო სახე და გასაჩ?ვრებას არ ექვემდებარება.

?ნტერნეტ?ს შეერთებ?ს ს?ჩქარე შეგ?ზლ?ათ გაზომოთ აქ www.speedtest.net
?ცოდეთ და გახსოვდეთ ?ნერნეტთან შეერთებ?ს ს?ჩქარე და რომელ?მე გვერდ?დან გადმოწერ?ს ს?ჩქარე შე?ძლება ?ყოს სხვადასხვა ,რაც არაა დამოკ?დებულ? თქვენ? ?ნტერნენ?ტ?ს შეერთებ?ს ს?ჩქარეზე.ეს გამოწვეულ?ა ?მ კონკრეტულ? ფა?ლ?ს მდებარეობ?ს სერვერზე და მ?ს ს?ჩქარეზე.ასე რომ სხვადასხვა გვერდებ?დან გადმოწერ?ს ს?ჩქარე შე?ძლება განსხვავდებოდეს
დაწვრ?ლებ?თ ?ნფორმაც??სათვ?ს დარეკეთ 557997633 გერონტ?,595905178 ბეს?კ?.
 
Read More


საიტები
თბილისის დრო
დიზაინი რედაქტირებულია ბესიკი წაქაძის მიერ