სვáƒ?რáƒ?ნეტáƒ? » svirinet
Logo
გაძლიერებული ძებნა
«    აგვისტო 2018    »
ორსაოთხუპაშაკვ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Advertisement on this site
Datalife Engine
კატეგორიები
პოპულარული
გამოკითხვა
მოგწონთ თუ არა ინტერნეტშეერთება?

კი love
არა bullyრეკლამა
Advertise on this site
მთვლელი
ეს სტატáƒ?ა არáƒ?ს áƒ?ნფორმაცáƒ?ულáƒ? სახáƒ?ს,დაწვრáƒ?ლებáƒ?თáƒ? პáƒ?რობებáƒ?ს შესახებ გაეცანáƒ?თ ხელშეკრულებáƒ?ს ფორმას

"სვáƒ?რáƒ?ნეტáƒ?" არáƒ?ს wi-fi ლოკალურáƒ? áƒ?ნტერნეტ ქსელáƒ?.ჩვენ ვანაწáƒ?ლებთ áƒ?ნტერნეტ რესურსებს,áƒ?ს გავაკეთეთ áƒ?მáƒ?ტომ რომ ჩვენთან არაა ხელმáƒ?საწვდომáƒ? áƒ?ნტერნეტ რესურსáƒ? და კომპანáƒ?ამ საკუთარáƒ? ხარჯებáƒ?თ გადაწყვáƒ?ტა შექმნას ქსელáƒ? რომლებáƒ?ც დააკმაყოფáƒ?ლებს მოსახლეობáƒ?ს მოთხოვნáƒ?ლობებს áƒ?მ ადგáƒ?ლებშáƒ? სადაც áƒ?ნტერნეტ რესურსებთან წვდომა დღესდღეობáƒ?თ შეუძლებელáƒ?ა.

თუკáƒ? გადაწყვáƒ?ტავთ ამ ქსელშáƒ? საკუთარáƒ? კომპáƒ?უტერáƒ?ს ჩართვას, საჭáƒ?როა ასევე ფáƒ?ნანსურáƒ? უზრუნველყოფა.კომპანáƒ?ა დაგეხმარებათ ქსელშáƒ? ჩართვáƒ?ს მოწყობაშáƒ? და გაáƒ?ზáƒ?არებს áƒ?მ რáƒ?სკებს და ხარჯებს რაც თქვენ გექნებათ.კერძოდ:

1.ჩვენ შეგვáƒ?ძლáƒ?ა გათხოვოთ მáƒ?მღებáƒ? ანტენა 5 დღáƒ?ს განმავლობაშáƒ? თანხáƒ?ს წáƒ?ნასწარáƒ? გადახდáƒ?თ ბანკშáƒ? და თუ áƒ?ნტერნეტშეერთება მოგეწონებათ შეგáƒ?ძლáƒ?ათ დაáƒ?ტოვოთ áƒ?ს, თუ არა მაშáƒ?ნ ჩვენ დაგáƒ?ბრუნებთ შესაბამáƒ?ს თანხას უკან მáƒ?ღება-ჩაბარებáƒ?ს აქტáƒ?ს გაფორმებáƒ?თ.
2.თუკáƒ? მომდევნო თვეებáƒ?ს განმავლობაშáƒ? თქვენ გადაწყვáƒ?ტავთ რომ არ გაკმაყოფáƒ?ლებთ ეს ქსელáƒ?,ჩვენ მზად ვართ შევáƒ?სყáƒ?დოთ ეს ანტენა თქვენგან ყოველ გადაცáƒ?ლებულ 1თვეზე 10$áƒ?ს ფასდაკლებáƒ?თ, დაწყებულáƒ? áƒ?მ დღáƒ?დან თუ როდáƒ?ს ჩაერთვებáƒ?თ ამ ქსელშáƒ?.(გაყáƒ?დვáƒ?ს სურვáƒ?ლáƒ?დან 1თვáƒ?ს განმავლობაშáƒ?)ანტენას არ უნდა ქონდეს რაáƒ?მე დაზáƒ?ანება!

3.ქსელშáƒ? áƒ?ნტერნეტ რესურსáƒ?ს მოხმარებáƒ?ს ღáƒ?რებულება áƒ?ქნება არჩეულáƒ? პაკეტáƒ?ს მáƒ?ხედვáƒ?თ.

4.პáƒ?რობáƒ?თათ ჩვენ მáƒ?წოდებას დავყოფთ პაკეტებათ.პáƒ?რველ ეტაპზე სáƒ?ჩქარე áƒ?ქნება 4მეგაბáƒ?ტ წამამდე საქართველოს ლოკალურ ქსელშáƒ? და 1 მეგაბáƒ?ტ წამშáƒ? გლობალურ ქსელშáƒ? .
5.áƒ?ნტერნეტáƒ? áƒ?ქნება ულáƒ?მáƒ?ტო

ჩვენ პასუხáƒ?სმგებელáƒ? ვერ გავხდებáƒ?თ ფორსმაჟორულ სáƒ?ტუაცáƒ?ებზე(ბუნებრáƒ?ვáƒ? მოვლენებáƒ?სგან გამოწვეულáƒ? ტექნáƒ?კურáƒ? დაზáƒ?ანება,მომწოდებელáƒ? áƒ?ნტერნეტ პროვაáƒ?დერáƒ?ს ავარáƒ?ებáƒ? და ა.შ).ჩვენ პასუხáƒ?სმგებელáƒ? ვერ გავხდებáƒ?თ ფასáƒ?ს ცვლáƒ?ლებაზე ,რადგან ეს დამოკáƒ?დებულáƒ?ა პროვაáƒ?დერზე.საერთოდ არცერთáƒ? პროვაáƒ?დერáƒ? არ გვაძლევს ამáƒ?ს გარანტáƒ?ას.თუმცა თანამედროვე მსოფლáƒ?ოს განვáƒ?თარებáƒ?ს ტემპáƒ?ს მáƒ?ხედვáƒ?თ სავარაუდოთ áƒ?ნტერნეტáƒ?ს ფასáƒ? უნდა შემცáƒ?რდეს.

კომპანáƒ?ას და კლáƒ?ენტáƒ?ს შორáƒ?ს უთანხმოებáƒ?ს შემთხვევაშáƒ?, კლáƒ?ენტáƒ? ვალდებულáƒ?ა წერáƒ?ლობáƒ?თ მáƒ?მართოს კომპანáƒ?ას áƒ?ნტერნეტგვერდზე განთავსებულ საკონტაქტო მეáƒ?ლზე.რáƒ?ს შემდეგაც კომპანáƒ?áƒ?ს წარმომადგენელáƒ? გაგესუბრებათ და შეთანხმებáƒ?ს მáƒ?უღწევლობáƒ?ს შემთხვევაშáƒ? დავა გაგრძელდეს კომპანáƒ?áƒ?ს მáƒ?ერ არჩეულ საარბáƒ?ტრაჟო სასამართლოშáƒ?,რომლáƒ?ს გამოტანáƒ?ლ გადაწყვეტáƒ?ლებას ექნება საბოლოო სახე და გასაჩáƒ?ვრებას არ ექვემდებარება.

áƒ?ნტერნეტáƒ?ს შეერთებáƒ?ს სáƒ?ჩქარე შეგáƒ?ზლáƒ?ათ გაზომოთ აქ www.speedtest.net
áƒ?ცოდეთ და გახსოვდეთ áƒ?ნერნეტთან შეერთებáƒ?ს სáƒ?ჩქარე და რომელáƒ?მე გვერდáƒ?დან გადმოწერáƒ?ს სáƒ?ჩქარე შეáƒ?ძლება áƒ?ყოს სხვადასხვა ,რაც არაა დამოკáƒ?დებულáƒ? თქვენáƒ? áƒ?ნტერნენáƒ?ტáƒ?ს შეერთებáƒ?ს სáƒ?ჩქარეზე.ეს გამოწვეულáƒ?ა áƒ?მ კონკრეტულáƒ? ფაáƒ?ლáƒ?ს მდებარეობáƒ?ს სერვერზე და მáƒ?ს სáƒ?ჩქარეზე.ასე რომ სხვადასხვა გვერდებáƒ?დან გადმოწერáƒ?ს სáƒ?ჩქარე შეáƒ?ძლება განსხვავდებოდეს
დაწვრáƒ?ლებáƒ?თ áƒ?ნფორმაცáƒ?áƒ?სათვáƒ?ს დარეკეთ 557997633 გერონტáƒ?,595905178 ბესáƒ?კáƒ?.
 
 (ხმები: 7)


Related News


ñìîòğåòü êèíî îíëàéí áåñïëàòíî
ñêà÷àòü ğıï
საიტები
თბილისის დრო
დიზაინი რედაქტირებულია ბესიკი წაქაძის მიერ